KAMP RAPPORT: Leyton Orient 0 City 1 (etter ekstra tid)

leaguecup

Vyrde AmberNectar lesarar. Eg vil nytte anledningen eg har fått til å ytre meg om den foreslegne namne-endringa. Eg vil fatte meg i nokolunde kortheit av frykt for å keide lesaren.

Ein analogi er verkemåten eg vil bruke. Terroir! Kva? Undrar du, Fransk? Her? Som å banne i kyrkja eller å pisse i motvind. Men:
Merkevarebygging er det Mr. Allam prøver på. Kva er det som gjer ei stor merkevare til nettop det? Jau, det er Hull City AFC sitt terroir. og det er det Allam gløymer. Iallefall nokre av ingrediensane til vinen Hull City AFC.

For i Frankrike har dei dette begrepet terroir som fevner vidt. Landskap, jordsmonn og vèr tilhøve. Men, det er og noko meir, noko udefinerbart. Nemleg den lokale forankringa, stoltheiten, tradisjonane, sveitten til forfedrane. Restane av knoklane til gamle besten ligg i den same jorda som ein dyrkar druer i. Som blir sjølve essensen, nemleg produktet, vinen.

Sjølv meiner eg at Allam gløymer dette. Han involverer ikkje dei folka som utgjer Hull City AFC. Han gløymer dei som faktisk har lide seg gjøno fleire år med middelmådig fotball. Betyr ikkje deira kjensler noko? Eg undrar, for her sit eg i Noreg og kjenner på akkurat dei kjenslene. Det at nokon drit i kva du føler gjer at man blir fylt med sinne. Sinnet blir erstatta med apati. Eg sluttar å bry meg. Fotball blir ikkje moro lenger.

Allam, ikkje øydeleg mine vener i Hull sitt terroir! Gjer det heller betre. Den beste vinen kjem frå gamle planter!

Cup er cup. Ein klisjè, rett nok, men sant. Alle kan vinne mot alle om ein har dagen.

For Hull City tyder det som regel ei tung reise mot heller uinterresant motstand. No skal ein ikkje fnyse av Leyton Orient, ei heller London by, men det virkar som om dette var noko av det minst inspirerande for lokalbefolkningen.

So og for meg som skulle laga rapport. Eg anar ikkje kva som skjedde, ikkje har eg sett målet heller. Om du er fast lesar av AmberNectar so trur eg ikkje at det gjer noko, har do oversett denne kamprapporten til Engelsk fra nynorsk så veit du garantert at Brady putta kampens einaste mål og treng ikkje meg til å fortelje kven som spela på laget heller.

Takk for meg!

Helge Saeboe

7 replies
 1. Steady Tiger
  Steady Tiger says:

  Reckoned AmberNectar readers. I want to take this opportunity I have been given to express myself about the proposed road naming changes. I will make me more or less short sunny fear of Keidas browser.

  An analogy is work the way I want. Terroir! What? Do you wonder, French? Here? As to swearing in church or to piss into the wind. Men:
  Branding is what Mr. Allam samples. What is it that makes a great brand for precisely that? Ay, there’s Hull City AFC its terroir. and that’s it Allam forget. At least some of the ingredients for the wine Hull City AFC.

  For France, they have this concept of terroir as fevner far. Landscape, soil conditions and the World. However, it is and something more, something indefinable. Namely the local base, stoltheiten, traditions, sweat to the ancestors. The remains of the bones of the old best located in the same soil as a cultivating grapes in. As the actual essence, namely product, wine.

  Although I believe that Allam forget this. He involves not those guys who account for Hull City AFC. He forgets those who actually suffer the gjøno several years of mediocre football. Does not their feelings something? I wonder, for here I sit in Norway and know exactly the feelings. The fact that someone shit in what makes you feel that you are filled with anger. The mind will be replaced with apathy. I cease to bother me. Football is not fun anymore.

  Allam, not øydeleg my veins in Hull its terroir! Do it rather better. The best wine comes from ancient plants!

  Cup cup. A cliché, right enough, but true. Anyone can win against everyone has a day.

  For Hull City suggests it is usually a heavy travel to either uinterresant resistance. No one should not snort of Leyton Orient, nor London Town, it seems as if this was some of the least inspiring for locals.

  So and for me that was made report. I anar not know what happened, I have not seen the goal either. If you are a regular reader of AmberNectar so I think not that it does something, do have overlooked this match report to English from nynorsk so you know definitely that Brady Putta played only goal and do not need me to tell whom to play on the team either.

  Call me!

Trackbacks & Pingbacks

 1. […] Steve Bruce has one big decision to make, having seen pretty much everyone in the starting XI at Leyton Orient in midweek starkly show that they’re not up to the task of representing the club in the Premier […]

Comments are closed.